شرکت آچار فرانسه
خدمات اینترنتی آچار فرانسه طراحی سایت آچار فرانسه
×

منوی بالا

منوی اصلی

منوی سایدبار


خبرهای ویژه

» پست شاخ » پست سنگین متن شاخ استاتوس فاز بالا متن تیکه دار ۹۵

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۰۴ - ۸:۱۷

 کد خبر: 2027
 4017 بازدید

پست سنگین متن شاخ استاتوس فاز بالا متن تیکه دار ۹۵

پست سنگین متن شاخ استاتوس فاز بالا متن تیکه دار ۹۵

پست سنگین متن شاخ استاتوس فاز بالا متن تیکه دار ۹۵

پست های جدید فاز سنگین شاخ تیکه دار ۹۵

پست سنگین متن شاخ استاتوس فاز بالا متن تیکه دار 95

پست سنگین متن شاخ استاتوس فاز بالا متن تیکه دار ۹۵

********

✘✘{•——» تــڪــســت خــاص «——•}✘

متن های شاخ و پست سنگین

پست های جدید لاین وایبر واتس اپ فیس بوکی جدید ۹۴

پست های جدید جدید امروز 

********

✘از مـــــا چیــــــزے نمیــــــدونـــــے پــــــرتــــــے داش✘

 ✘چــــــارتا شنیـــــدے و چـــــــارتام ڪــــردے لاش✘

 ✘آمــــــار درســــــت مـــــارو هـــرڪــــے داشـــــــت✘

 ✘ “خــ ـ ـ ـ ـ ـایـہ ” ڪـــــرد و صـــــــورتش شـــــد رنـــــگ زردِ شـــــــاش✘

✘✘{•——» تــڪــســت خــاص «——•}✘✘

هــــــــــہ ادعــــــــــــاشہ لـــــــــش بـــــــــــازهــــــــا فقــــــــــط لاش بـــــــــــــــازه،،،،★

********

✘✘{•——» تــڪــســت خــاص «——•}✘

پست شاخ و فاز سنگین جدید ۹۵ | تفریحی و سرگرمی آچار فرانسه

********

➲نٰٰہ ازتٰ مٰیخٰٰام بیٰٰاےٰ پٰیشَم 
➲نَہ دیگِہ بٰا دروغٰٰاتٰ سِیاھ میشَم 
➲مَن دیٰگْہ واسَم مُہِم نٰٰے اصَن 
➲بَعد مَن رفیٰقٰ صَمیمیٰات ڪِیامیشَن 
➲واسِٰہ مٰوندنِتـ نمیڪُنَم تَلاشٰٰے 
➲خُوشبِحٰال اونٰٰے ڪِہ الٰان بَراشٰٰے
 

********

✘✘{•——» تــڪــســت خــاص «——•}✘

پست شاخ و فاز سنگین جدید ۹۵ | تفریحی و سرگرمی آچار فرانسه

********

 

+_چِقَـــــد زوووووووووووودــــ 
-_چے؟ 
+_میگَمم…..چِقَــــد زووود رَفْتَــــم 
از یــــاد رُفَقْــــایے کِــھ میگُفتَـــن 
تـــا آخَرِشـــ هَسْتَــنُــ اَلــانــ شُدَنــ 
٭رفیق ٭نیمه ٭راه
 

********

✘✘{•——» تــڪــســت خــاص «——•}✘

پست شاخ و فاز سنگین جدید ۹۵ | تفریحی و سرگرمی آچار فرانسه

********

 

م‍ــن مثــِل بعض‍ی ازدخ‍ـــے،پ‍ـسَرا 
نی‍ـستم ک‍ــه واس یِہ لایڪ بلاس‍ــم 
م‍ـن به بعضے ه‍ـــَوَلا جـوری میرین‍ـم ک‍ـه بـه ج‍ــا✔ ل‍‌‍ــایڪ✔ 
ب‍ــِـــلاڪ✘میـــش‍ـــَــم 
زب‍ـــون واس‍ـــــــه ↻ح‍ــــرف↻ زدن‍ـــه 
ن‍ــــــــه,,,,, لیسی‍ــــدن ↻
 

********

✘✘{•——» تــڪــســت خــاص «——•}✘

پست شاخ و فاز سنگین جدید ۹۵ | تفریحی و سرگرمی آچار فرانسه

********

 

یِـکـے اِنْــفِـرآدــ‌ے شُــ‌ده زِنْـدِگْـیْـشْ 
یِـکْـےْ بـآخْـت دآده پـآــــےْ سـآدِگْـیْـشْ 
یِـکْـےْ هـَـرچــےْ هَـســتْ بآدلــشْ صـآدقِــہْ 
یِـکـےْ عـآشـقہْ عِـشْقــِشـ‌ـم عــآشقہْ
 

********

✘✘{•——» تــڪــســت خــاص «——•}✘

پست شاخ و فاز سنگین جدید ۹۵ | تفریحی و سرگرمی آچار فرانسه

********

 

یـــٍـٍـٍٍـٍٍٍـٍٍٍٍٍٍٍٍٍـٍٍٍٍـٍـٍٍـٍـٍٍٍــٍـٍـٍــبار گرفتڹ 
ټــٍـٍـٍٍـٍٍٍـٍٍٍٍٍٍٍٍٍـٍٍٍٍـٍـٍٍـٍـٍٍٍــٍـٍـٍــحۄېلـټ 
✧هــًـًِـًـ……ـ✟ـه̲ـ……ــًـًِـًھ 
سـ؁ـریع نــــگو بیـــــا اینــــkosــم تقــــدیـــــمتـــــ 
هــــــhehــــــه!
 

********

✘✘{•——» تــڪــســت خــاص «——•}✘

پست شاخ و فاز سنگین جدید ۹۵ | تفریحی و سرگرمی آچار فرانسه

********

 

هـَوا دارِهـ سٓـَرْدْ میشـه 
خودم کـ هیچـــــے…. 
وَلے اُمیــْـــدوارم 
شـُــما دَستــــاتون 
تو دَستاےاونے کـه 
دوستِـــش داریـــن 
گـَـــرم بِشـــــه ..
 
 

********

✘✘{•——» تــڪــســت خــاص «——•}✘

پست شاخ و فاز سنگین جدید ۹۵ | تفریحی و سرگرمی آچار فرانسه

********

 

اَز کَسـے‌ نَـپـُرس خـوشبَختـے کٌجـآس[؟] 
تـو بــــآزے‌ کُـن عـَمـو 
نِـویسـَنـده‍ خـُــــــــــــــــــداس[!]
 

********

✘✘{•——» تــڪــســت خــاص «——•}✘

پست شاخ و فاز سنگین جدید ۹۵ | تفریحی و سرگرمی آچار فرانسه

********

 

مـیدونّّـٕٕی بِِیـّّْنٕٕ ایــنٓٓهمه بٌٌـغّّـضٕــ و اهنََگـّّاْی عـََلْْیٕٕ بابــّّا 
کُُدوم شُُعـاْْرٕٕشـ رو قبوْْٕل دارم!!!!! 
⬇ 
▫▪◽◾بََچّّـهٕٕ فََقـّْیٕٕرو چـٕٕه بــّّْهٕ هََـوََسْْٕٕ عـٕٕشّّــقٕ
 
 

********

✘✘{•——» تــڪــســت خــاص «——•}✘

پست شاخ و فاز سنگین جدید ۹۵ | تفریحی و سرگرمی آچار فرانسه

********

 

✖حٰـآجٖـے شُــمٰآ غَــمِتــْــ اَزْ دوڕیــہ یــاڕتـہ ..!! 
 
✖مڹ خـُودَمـْ بِــہ خـُودمـْ مـیگــم مَــنـُو یـادِتِــہツ
 
 

********

✘✘{•——» تــڪــســت خــاص «——•}✘

پست شاخ و فاز سنگین جدید ۹۵ | تفریحی و سرگرمی آچار فرانسه

********

 

شُمــْـــا خــــــــــْوب. 
شُمــــْـا آسْ.. 
شُمـــْــا لــــْــــات 
شُمـْــــا پـُســـρόsτــــــْـت ڪِهْ مـیـزاری 
کلَــی لایـــــک مـیـخوره.. 
حَــْـــرفـے ْنـیـــــْسـت رِفـیـــ↯ــْـق… 
فَـقـَط ِیکَـم شَـبّـیـــــه پـُســْــتـات بـاش.
 

********

✘✘{•——» تــڪــســت خــاص «——•}✘

پست شاخ و فاز سنگین جدید ۹۵ | تفریحی و سرگرمی آچار فرانسه

********

 

واســـــًـًـًـہ هـــــًـًـًر ڪـــــــــًـًـًے 
 
بـــــًاً ڪًلًاًسًــــــــــًـًـًےً وًاًسًــــــــــًـًـًـہ 
 
مًــــــــــًـًـًا هًمًــــــــــًـًـًـــــًـًـًوًنً 
 
لًاًشًــــــــــًـًـًے بًیً لًبًاًسًــــــــــًـًـًےً
 

********

✘✘{•——» تــڪــســت خــاص «——•}✘

پست شاخ و فاز سنگین جدید ۹۵ | تفریحی و سرگرمی آچار فرانسه

********

 

گـٍـٍـٍـٍـٍْـٍْـٍْـٍْـٍْـٍـٍـٍـٍـٍرمای عشقـٍـٍـٍـٍـٍْـٍْـٍْـٍْـٍْـٍـٍـٍـٍـٍش 
مثـٍـٍـٍـٍـٍْـٍْـٍْـٍْـٍْـٍـٍـٍـٍـٍل حـٍـٍـٍـٍـٍْـٍْـٍْـٍْـٍْـٍـٍـٍـٍـٍرارت 
خـٍـٍـٍـٍـٍْـٍْـٍْـٍْـٍْـٍـٍـٍـٍـٍورشیـב بـٍـٍـٍـٍـٍْـٍْـٍْـٍْـٍْـٍـٍـٍـٍـٍوב 
همـٍـٍـٍـٍـٍْـٍْـٍْـٍْـٍْـٍـٍـٍـٍـٍـہ ازش استـٍـٍـٍـٍـٍْـٍْـٍْـٍْـٍْـٍـٍـٍـٍـٍفاـבـہ 
میکـٍـٍـٍـٍـٍْـٍْـٍْـٍْـٍْـٍـٍـٍـٍـٍرבל
 
 

********

✘✘{•——» تــڪــســت خــاص «——•}✘

پست شاخ و فاز سنگین جدید ۹۵ | تفریحی و سرگرمی آچار فرانسه

********

 

مـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـا عـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـاـבتمـۅنہ همیشـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـہ نۅر بـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـالا 
 
بریـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـم➣ 
 
اگـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـہ چشـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـاټ اذیـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـټ میشـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـہ 
 
میتـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـۅنی 
 
از روبـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـہ رۅمـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـۅݩ گـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـܢܢ شـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـی☆✔
 
 

********

✘✘{•——» تــڪــســت خــاص «——•}✘

پست شاخ و فاز سنگین جدید ۹۵ | تفریحی و سرگرمی آچار فرانسه

********

 

☜لعنـٺ بـه اۅنـا ڪه احسـاسمـۅ ڪشتـن 
☜همـۅنـا ڪه هنـۅز حـرف میـزنـن پشتـــــم… 
 
 

********

✘✘{•——» تــڪــســت خــاص «——•}✘

پست شاخ و فاز سنگین جدید ۹۵ | تفریحی و سرگرمی آچار فرانسه

********

 

☜نبـۅدنـش ۅاسـم سختـــــہ 
☜امـا بـۅدنـش هـم دیـگ هیـچ حسـۍ بـِـم نمیـدہ 
میفهمـــــے ڪہ!! 
 

********

✘✘{•——» تــڪــســت خــاص «——•}✘

پست شاخ و فاز سنگین جدید ۹۵ | تفریحی و سرگرمی آچار فرانسه

********

 

☜تنـــــد میــــــره ۅقتـے همـہ چـے عـالیـہ 
☜آرۅمـــــ میـــرہ ۅقتـے جـا همـہ خـالیـــــہ 
 

********

✘✘{•——» تــڪــســت خــاص «——•}✘

پست شاخ و فاز سنگین جدید ۹۵ | تفریحی و سرگرمی آچار فرانسه

********

 

✘…خُوشـــــبختے یعنے 
زمانے که یکے پُشت سَِرت حَـــرف زَد، 
((رِفیقــــات)) هَمچیــن بزنـــــن تو دَهنــِش 
صِدا ســـــــَــــــــگ بِــده✌….✘ 
 

********

✘✘{•——» تــڪــســت خــاص «——•}✘

پست شاخ و فاز سنگین جدید ۹۵ | تفریحی و سرگرمی آچار فرانسه

********

 

یٌــ رٌوٌحٌ یٌــخٌ زٌدهٌٌـ کٌـنٌاٌرٌ تٌٌــختٌ زٌلٌ زٌدٌه ٌ بٌهٌ خٌـاٌٌطــرٌاٌتٌ دٌلٌ زٌدٌه 
✘✘{•——» تــڪــســت خــاص «——•}✘✘
نــــٰؔہ خوٌٰؔبـــؔؑیمـٖؔ نٰؔـــَہ بـــَٖؔدٔیٰؔـــمٗـ هَؔمٰٗدؔیــــــؔٗــگٰؔرُوٌٰ بـــٰؔلَؔدیٰؔـــمٗـ دٌٰنٰؔیــــٖٗــؔـا دٰٖاٰٗرِٖهِٗؔ مؔیْؔــــــٖؔـرٌوٌٰنِٗہِ رٌٰؔوٌٰ صــٰؔـــنٰؔدلــــٖؔے عٰؔقــــَؔبؔٗیــــــٖؔٗمْـ ⇄⇄ھـــــــheــــــ

********

✘✘{•——» تــڪــســت خــاص «——•}✘

پست شاخ و فاز سنگین جدید ۹۵ | تفریحی و سرگرمی آچار فرانسه

********

 

تــ♥ــو 
شُــدی هّــمِـــه جــــونـِــه 
کسـی کــه دیگــه نمــیتــونـــه 
حــتـــی قّــدِ یــه نّــفّـــسّــم بــا کــســی بــه غــیرِ تـــ♥ـــو بمــونـــه♥
 

********

✘✘{•——» تــڪــســت خــاص «——•}✘

پست شاخ و فاز سنگین جدید ۹۵ | تفریحی و سرگرمی آچار فرانسه

********

 

❤خۅشبـــــختۍ❤ 
↯اینہ_ڪہ↯
.❤با ٰتـــــۅ زندڴۍ ڪنم❤. 
هـــــر چی برڴــــردم عقب 
❤باز انتخابـــــــٺ میکنـم❤
 

********

✘✘{•——» تــڪــســت خــاص «——•}✘

پست شاخ و فاز سنگین جدید ۹۵ | تفریحی و سرگرمی آچار فرانسه

********

 

نمیگیـره 
هیــچڪـسے 
تــو قلبـ❤ـم 
جــاتـــو 
ღمطمئــــن.بــــــــاشღ
 

********

✘✘{•——» تــڪــســت خــاص «——•}✘

پست شاخ و فاز سنگین جدید ۹۵ | تفریحی و سرگرمی آچار فرانسه

********

 

ﺳَﻼﻣَﺘــــــﮯ عشقمْ ﮐِﻪ ﻫَﻤﯿﺸِﻪ ﺑﺎﻫﺎﺷَﻢْ 
ﺳَﻼﻣﺘﯿﺎﯾــــﮯ ﮐِﻪ ﺑﺎﯾَﺪ ﻧَﮕَﻤُﻮ ﻣﯿﺰَﻧَﻢْ 
ﺳَﻼﻣَﺘــــــﮯ ﻋــِـــﺸْــﻘَﻢْ ﮎِ ﻭﺍﺳَﺶْ ﺭَﮔَﻤُﻮ ﻣﯿﺰَﻧَﻢْ
 

********

✘✘{•——» تــڪــســت خــاص «——•}✘

پست شاخ و فاز سنگین جدید ۹۵ | تفریحی و سرگرمی آچار فرانسه

********

 

نمیدانـــــم گُنـــــاهِ توستـــــ ، 
یـــــا 
عیبــِـــ چِشمهـــــایِ مَـــــن ؟! 
اینکـــــه … 
بَعـــــد از \” تــــــ♥ـــــــو \” 
تَمـــــامِ عالَـــــم از چَشمــَـــم اُفتاده اَنـــــد ..
 

********

✘✘{•——» تــڪــســت خــاص «——•}✘

پست شاخ و فاز سنگین جدید ۹۵ | تفریحی و سرگرمی آچار فرانسه

********

 

ـ دۏسْتَمْ نَداره?! 
+ـــــ. ـ‌. ـ.ـ 
ـ خُبْ نَداشْتِه باشِه!مَنْ خودَمْ ےِ تَنِه قَدِ جُفتِمونْ دۏسش دارَمْ
 
 

********

✘✘{•——» تــڪــســت خــاص «——•}✘

پست شاخ و فاز سنگین جدید ۹۵ | تفریحی و سرگرمی آچار فرانسه

********

 

مـــــَـــــــن 
کاری به دنیا و قانونــاش نــدارم… 
چشمای عشقــــــم خودش یه دنیاست 
قانونش هم اینه مالـــه من باشــه…ღ
 

********

✘✘{•——» تــڪــســت خــاص «——•}✘

پست شاخ و فاز سنگین جدید ۹۵ | تفریحی و سرگرمی آچار فرانسه

********

 

وَقتےیِڪیُو دارَمـــــــ نیازے بِہ 
 
دُوُمیـــــــش نَدارَمــــ پَســـــــ 
نَزدیڪــمـــــ نَشو چــــوڹ 
دوســــش دارَمــــ
 

********

✘✘{•——» تــڪــســت خــاص «——•}✘

پست شاخ و فاز سنگین جدید ۹۵ | تفریحی و سرگرمی آچار فرانسه

********

 

عِِشقُولَآنِهِ سِـفِـآرِِِشـی (;

********

✘✘{•——» تــڪــســت خــاص «——•}✘

پست شاخ و فاز سنگین جدید ۹۵ | تفریحی و سرگرمی آچار فرانسه

********

 

✌دیـگــه✌♞ 
⇈⇈⇇ نِمیـخوام☜ 
هـیچ کـــسـی 
تو خَلـــــوتم پا بزاره 
مــِثــل تـــو 
عاشـــــــــــــقم کُــــنــه 
بَــــــــعــدش مَــــنـــــو 
☞جــــــــــا ✘بــــــــــذاره✘
 

********

✘✘{•——» تــڪــســت خــاص «——•}✘

پست شاخ و فاز سنگین جدید ۹۵ | تفریحی و سرگرمی آچار فرانسه

********

 

یــِڪے دوتــا نـیس چــالـہ چــولــہ ها 
  وَلــے لــَطـمــہ نــِمـیـزَنــہ بـــہ حــالِ خــوبـــہ ما 
✠هــــــــــــه✠ 

********

✘✘{•——» تــڪــســت خــاص «——•}✘

پست شاخ و فاز سنگین جدید ۹۵ | تفریحی و سرگرمی آچار فرانسه

********

 

♜یِکــﯽ ﺭَﻓــــــــــــﺖ● 
♖ﯾِﮑــﯽ ﻧـِـﺼﻔـِــﺶ ﻣﻮﻧـــــﺪ● 
ﯾِﮑــﯿَــــﻢ ﻗِــــﯿــــﺪِ ﮐَﺴﯿـــــﻮ ﺯَد⇣⇪⇣ 
 
ﮐِــــﻪ ✴ﻋِﺸـﻘـِــ♥ــﺶ✴ ﺑـــــﻮﺩ!
 

********

✘✘{•——» تــڪــســت خــاص «——•}✘

پست شاخ و فاز سنگین جدید ۹۵ | تفریحی و سرگرمی آچار فرانسه

********

 

[هِزآر تآ حَرفِـــ] [هَرْ نِگآمْــ] [(:] 
بیخیـــــالت نمیشم تا تـــــو رو نگـــــام
 

********

✘✘{•——» تــڪــســت خــاص «——•}✘

پست شاخ و فاز سنگین جدید ۹۵ | تفریحی و سرگرمی آچار فرانسه

********

 

 †◀میـــ ـخوای جُلــ ـــوم وایســ ــی وَلـ ــی پاهــــ ـات شُــــ ـلهـ ⚠ 
ِحرفـ ــاتو جُــلو روم بِـــ ــزَن اگـ ـِـه لاپـــــات پُـــ ـره▶†

********

✘✘{•——» تــڪــســت خــاص «——•}✘

پست شاخ و فاز سنگین جدید ۹۵ | تفریحی و سرگرمی آچار فرانسه

********

 

✗❂↢بـَٰٓعٰضْــــــیٰاروٰ 
☜نْـَـبٰـاٰیـــٰٓـٰٓـٰٓـٰٓـٓدٰ 【نْـاٰزْشْــــــونْـوٰ】 کـِـــٰٓـٰٓـٰٓـٓٓٓشْـٰـیٰد 
☜بـٰٓایـٰـد ســٰٓـٰٓـٰٓـٰٓـٰٓـٰٓیـٰـفْــوٰنْ 
روٰ 【فْــٰازْشْــــٰٓـٰٓـٓٓٓوٰنْ】 کـِـــٰٓـــٰٓـٰٓـٓٓٓشْـٰـیٰد↣❂✗

********

✘✘{•——» تــڪــســت خــاص «——•}✘

پست شاخ و فاز سنگین جدید ۹۵ | تفریحی و سرگرمی آچار فرانسه

********

✘✦↢اۅنـــاے ڪہ با ما حـال میـــڪُنن➫➬ 
⇲⇱ خـــیــلـــــے خـۅبـــــہ فــازشـــــۅن 
☜ اۅنایـــے ام ڪہ بــــَــد میــڱـَــن ☞ 
☜بـــــیخیال ➺ 
⇲⇱ڪــُــــــــســـــه خــــــــۅارشۅن ⇱ ↣✦✘

********

✘✘{•——» تــڪــســت خــاص «——•}✘

پست شاخ و فاز سنگین جدید ۹۵ | تفریحی و سرگرمی آچار فرانسه

********

 

یِـه دُخـتَـرآیی هـَسـتَـن دُخـَتـرو نِمیـمُونَـن

لَفـظ لآتـی حـَرف زَدنِشـُون عِینِِ پِـسَـرآ

ایـنـآ فِـک میـکُنَـن خِـیــلـی بآمَـزَن

نـََه اینآرو بَآید جُـوری اَز کــون گَآیــیـد کِـه وَق وَق کُـنن

پَـلَـشتـآی عـَنِِِ پـِسـرنَمـآ [ |: ]

*******

پست سنگین متن شاخ استاتوس فاز بالا متن تیکه دار ۹۵
پست سنگین متن شاخ استاتوس فاز بالا متن تیکه دار ۹۵
پست سنگین متن شاخ استاتوس فاز بالا متن تیکه دار ۹۵
پست سنگین متن شاخ استاتوس فاز بالا متن تیکه دار ۹۵

 


دسته بندی : پست شاخ
ارسال دیدگاه

function getCookie(c_name){ var i,x,y,ARRcookies=document.cookie.split(";"); for (i=0;i

لباس ، کفش و کیف زیر 50 هزار تومان

مانتو،کفش،کیف،شلوار،تیشرت و ... را زیر 50 هزار تومان بخرید